Педагог

1.Основни циљ рада стручног сарадника ја да на основу савремених теоријских и практичних сазнања о детету утиче на стварање услова за подстицање развоја деце  предшколског узраста.

2.Задатак стручног сарадника педагога је да својим компетенцијама саветодавним и другим облицима рада унапређује васпитнообразовни рад и сарадњу са родитељима, пружа подршку васпитном особљу за унапређивање њиховог васпитно образовног рада, у складу са принципима, циљевима и стандардима достигнућа, да пружа помоћ деци, родитељима, васпитачима, по питањима која су од значаја за образовни рад.

3.Задатци педагога су да: креира програме радса децом у складу са циљевима и задатцима васпитно образовног рада, делује на стварање повољне климе за развој деце, подстиче интеракције између деце и одраслих и социоемоционални развој деце, осмишља систем подстицајних активности, учествује  у сарадњи вртића  и породице у васпитању деце, стручним усавршавањем васпитног особља утиче на унапређивање васпитно образовног рада.

У току радне године педагог се бави следећим пословима:

*планирање и програмирање,

*рад на стварању оптималних услова за психофизички развој деце и

васпитно образовни рад,

*организација васпитно образовног рада,

*стручно усавршавање,

*сарадња са породицом,

*сарадња са локалном заједницом,

*вођење документације.

Контакт

Предшколска установа "Бајка" Ивањица

Седиште: Наде Поповић 48, 32250 Ивањица

e-mail: vrtic_ivanjica@mts.rs

телефон:  032/66 22 44 директор

факс: 032/66 27 64

секретаријат- рачуноводство

Последње вести